Modele de cerere de chemare in judecata md

• Cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 435 al. (1) CPC) • Cerere privind amânarea procesului În legătură cu necesitatea prezentării probelor în ședinţa de judecată • Cerere cu privire la oferirea posibilităţii de a Lua cunoștinţă de materialele dosarului, de a face Extrase și cópii de pe ele • Cerere de revient (art. 400 al. (2) lit. a) CPC) • Cerere cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces în calitate de intervenant principal • Cerere privind eliberarea copiei de PE Hotărârea judecătorească • Cerere de Apel privind Casarea hotărârii primei instanţe pentru neaplicarea légii Care trebuia să fie aplicată valoarea la Care se calculează taxons de timbru este CEA declarată în acţiune sau în Cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instantă ca derizorie, Evaluarea se face PE cale de expertiză, dispusă DIN Oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, taxons calculându-se la valoarea rezultată DIN expertiză (art. 5 DIN N.M. de aplicare a Légii Nr. 146/1997)). [1] Natura Juridică.

Cererea de chemare în judecată, reglementată de art. 112 C. proc. civ., este aux procedure de sesizare a instanţei, sollicitându-se astfel Aplicarea légii la un caz specific, declanşând, DIN momentul introducerii sale, procesul civil. Trebuie subliniat că, deşi Termenii de Cerere de chemare în judecată şi acţiune se folosesc Alternativ, sunt Două concepte diferite, care nu sunt interşan-jabile. Cererea de chemare în judecată Este, aşa cum s-a arătat în Literatura de specialitate, aux procedure de sesizare a instanţei cu acţianari civilă. Acţienne civilă, în esenţă, este mijlocul Practic pus de lege la îndemâna titularului unui drept subiectiv, pentru realizarea acelui drept. • Cerere privind încasarea dobânzii, ratei, unei compensaţii LEGALE, veniturilor ajunse la Termen, apărute după emiterea hotărârii în prima instanţă, încasarea unei compensaţii LEGALE • Cerere cu privire la intervenirea în proces pentru a depune concluzii 11,2. Competenţa teritorială se determină potrivit dispoziţiilor art. 5-16 C. proc.

civ. Regula Generală (dreptul comun) în Materie este aceea că cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului, potrivit art.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.